Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży - Wzór

………………………………. (miejscowość), dnia ………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

dane składającego oświadczenie

Sz.P.

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

OŚWIADCZENIE

O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży ………………………………………………………… (przedmiot sprzedaży) zawartej w …………………………………… (miejscowość), w dniu ……………………………. .

Podstawą powyższego odstąpienia od umowy jest § ….. w/wym. umowy sprzedaży, który przyznaje takie uprawnienie Kupującemu w terminie ……………………….. od jej zawarcia.

Wskazuję, iż wskutek odstąpienia od umowy, ta jest uważana za niezawartą, a strony są obowiązane do wzajemnego zwrotu świadczeń, w stanie niezmienionym. Wobec powyższego wnoszę o niezwłoczny zwrot ceny, zapłaconej przeze mnie, w wysokości ………….. zł. Ponadto oświadczam, iż przedmiot sprzedaży zostanie zwrócony Panu w dniu ………………… w stanie niezmienionym.

Z poważaniem,

……………………………